Ξενοδοχείο Park, Μάϊος 2007

Εξετάζονται οι μηχανισμοί ανελαστικής παραμόρφωσης και θραύσης του σκυροδέματος και η επιρροή της περίσφιγξης στην αύξηση της πλαστιμότητας. Εξετάζεται το φαινόμενο της ψαθυρής αστοχίας υπό θλίψη και διάτμηση, ως φαινόμενο συγκέντρωσης της ανελαστικής παραμόρφωσης. Αναπτύσσονται απλά προσομοιώματα για περιπτώσεις περίσφιγξης, κάμψης και διάτμησης, όπου αναλύονται οι διάφοροι μηχανισμοί μεταφοράς τέμνουσας. Επιλύονται παραδείγματα για περιπτώσεις ψαθυρής αστοχίας κοντών υποστυλωμάτων, υπολογίζεται η πλαστική στροφή και τέλος προσομοιώνεται η ψαθυρή αστοχία πλακών σε διάτρηση.

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο