Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ

Αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2001

• Ανθεκτικότητα υπαρχόντων δομημάτων έναντι σεισμού 

• Ανάλυση συμπεριφοράς για περισσότερες στάθμες σεισμού 

• Κριτήρια κατηγοριοποίησης συμπεριφοράς δομημάτων βάσει ζημιών

 Βήματα κατά τον έλεγχο συμπεριφοράς υφισταμένων κατασκευών

• Βήματα προς διαστασιολόγηση Νέων Κατασκευών βάσει επιδιωκόμενης συμπεριφοράς 

• Ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας (Risk ανάλυση) για την αξιολόγηση του βαθμού ενίσχυσης 

• Εφαρμογές ενίσχυσης κτιρίων δια προσθήκης τοιχωμάτων και πυρήνων

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο